วิ่งปลอดภัยไร้โควิด-19

RUNNING ZONE CHALLENGE

3K | 5K | 7K | 10K

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

(18 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle
 2. เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัว หันมาออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การวิ่ง” เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง เกิดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
 3. รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • เป็นโครงการนำร่อง โดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ “วิ่งปลอดภัยไร้โควิด RUNNING ZONE CHALLENGE” จัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 27 วัน ใช้สนามฟุตบอล 1 ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เป็นสนามหลักของกิจกรรม
 • จัดระเบียบให้มีการวิ่งภายใต้กติกาที่ถูกกำหนดโดย ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) โดยกำหนดให้วิ่งเป็นรอบๆ ละไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที จำกัดจำนวนนักวิ่งและทีมงานไม่เกิน 300 คน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะต้องลงทะเบียน “ไทยชนะ” และใช้แอพพรีเคชั่น Live Tracker ของฝ่ายจัดงานเพื่อบันทึกสถิติของการแข่งขัน พร้อมรับ Wristband เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบประวัติและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • รูปแบบของกิจกรรม จะเป็นการให้วิ่งเพื่อแข่งขันในระยะทางของตัวเอง คือ ระยะ 3กม 5กม 7กม และ 10กม โดยนักวิ่งจะได้รับของที่ระลึก อาทิ เสื้อยืด, หน้ากาก ฯลฯ หากสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่นักวิ่งสมัครร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการฯ ทาง www.วิ่งปลอดภัยไร้โควิด.com หรือ ณ จุดลงทะเบียน โดมอเนกประสงค์ข้างสนามฟุตบอล 1 กกท.
 2. จองสิทธิ์การวิ่ง โดยเลือกวัน-เวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
 3. ระบบยืนยันการรับสมัคร ทางอีเมล์ โดยผู้สมัครจะได้รับ (รหัสเป็น QR Code)
 4. ในวันร่วมกิจกรรม ผู้สมัครทำการรับรองตัวเอง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
 5. ผ่านสถานีคัดกรอง ตามมาตรการของ ก.สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 6. ลงทะเบียนเพื่อรับเบอร์แข่งขัน/Wristband (ระบบจะบันทึกข้อมูลนักวิ่งทุกคน)
 7. รายงานตัว และอบอุ่นร่างกายเตรียมแข่งขัน (CHECK-IN/STANDBY) ณ อัฒจรรย์ของสนามฟุตบอล 1 กกท.
 8. เจ้าหน้าที่ประกาศนักวิ่งเข้าประจำที่ (ยืนตามจุดของหมายเลขที่กำหนด/ระยะห่าง 4 เมตร)
 9. ปล่อยตัว/FLAG-OFF โดยมีระยะเวลาแข่งขันไม่เกิน 90 นาที (จำนวนผู้ร่วมแข่งขันไม่เกิน 250 คนต่อรอบ)
 10. หลังสิ้นสุดการแข่งขัน (90 นาที) ระบบจะบันทึกผลการแข่งขัน โดยแจ้งผู้แข่งขันทันที (รับผลยืนยัน ณ จุด CHECK-OUT)
 11. CHECK-OUT/EXIT (เช็คเอ้าท์) ผู้แข่งขันต้องผ่านการบันทึกใบหน้า/แอลกอฮอล์ล้างมือ/ใส่หน้ากาก
 12. สิ้นสุดกิจกรรม/การแข่งขัน

มาตรการป้องกันการติดเชื้อ

ขั้นตอนของการรายงานตัว ณ สถานที่จัดกิจกรรม มีดังนี้

 1. ผ่านจุดคัดกรอง
 2. ตรวจอุณหภูมิร่างกาย
  2.1 กรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 37.5c (ไม่อนุญาตให้ร่วมกิจกรรม)
  – เจ้าหน้าที่สังเกตุอาการ
  – ส่งทีมแพทย์-พยาบาล
  – แจ้งศูนย์ควบคุมโรคฯ
  2.2 กรณีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5c (อนุญาตให้เข้าจุดลงทะเบียน)
 3. โหลดแอพพลิเคชั่น…ไทยชนะ และ Live Tracker และ Check-in
 4. Standby ณ อัฒจรรย์ของสนามฟุตบอล 1 กกท.
 5. ร่วมกิจกรรมวิ่ง ประมาณ 60-90 นาที
 6. บันทึกสถิติ
 7. เจลล้างมือ
 8. สวมหน้ากาก
 9. Checkout
 10. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กำหนดวันจัดกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4
วันฝึกซ้อม (จันทร์-ศุกร์)

ระยะ 3 กม 5 กม 7 กม และ 10 กม

18-21 สค 63

18.00-19.30 น.

24-28 สค 63

18.00-19.30 น.

31 สค-4 กย 63

18.00-19.30 น.

21-25 กย 63

18.00-19.30 น.

วันแข่งขัน (เสาร์-อาทิตย์)

ระยะ 10 กม

22-23 สค 63

18.00-19.30 น.

29-30 สค 63

18.00-19.30 น.

5-6 กย 63

18.00-19.30 น.

26-27 กย 63

18.00-19.30 น.

หมายเหตุ

-วันจันทร์-ศุกร์ เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้นักวิ่งทุกท่านได้ฝึกซ้อมหรือเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันในวันเสาร์-อาทิตย์

-ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในวันแข่งขัน (เสาร์-อาทิตย์) ไม่จำเป็นต้องมาร่วมวิ่งในวันฝึกซ้อม (จันทร์-ศุกร์)

ตารางกิจกรรมประจำวัน

16:00-17:00 น.  เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในจุดต่างๆ/ทำความสะอาดสถานที่
17:00-17:40 น.  ลงทะเบียน/ขั้นตอนการคัดกรอง/โซนปลอดโควิด/STANDBY
17:40-17:55 น.  นักวิ่งเข้าประจำจุดในลู่วิ่ง
18:00-19:30 น.  เริ่มกิจกรรม
19:30-20:00 น.  CHECK-OUT/รับผลการแข่งขัน

การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทาง www.วิ่งปลอดภัยไร้โควิด.com หรือ www.thailandtrileague.com

โดยแบ่งระยะเวลาของการลงทะเบียนเป็น 4 ช่วง ดังนี้

 • สัปดาห์แข่งขันที่ 1 (วันที่ 18-23 สิงหาคม 63) กำหนดลงทะเบียนวันที่ 4-16 สิงหาคม 63
 • สัปดาห์แข่งขันที่ 2 (วันที่ 24-30 สิงหาคม 63) กำหนดลงทะเบียนวันที่ 17-23 สิงหาคม 63
 • สัปดาห์แข่งขันที่ 3 (วันที่ 31 สิงหาคม-6 กันยายน 63) กำหนดลงทะเบียนวันที่ 24-30 สิงหาคม 63
 • สัปดาห์แข่งขันที่ 4 (วันที่ 21-27 กันยายน 63) กำหนดลงทะเบียนวันที่ 31 สิงหาคม- 6 กันยายน 63

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

[วันฝึกซ้อม/จันทร์-ศุกร์] ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง 3 กม 5 กม 7 กม และ 10 กม ในเวลากำหนด จะได้รับ

 • หน้ากากที่ระลึกประจำการแข่งขัน
 • รูปภาพขณะร่วมกิจกรรมแข่งขัน
 • ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนในการจับฉลากของแต่ละวัน

[วันแข่งขัน/วันเสาร์-อาทิตย์] ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง 10 กม ในเวลากำหนด จะได้รับ

 • เสื้อ FINISHER ที่ระลึกประจำการแข่งขัน
 • รูปภาพขณะร่วมกิจกรรมแข่งขัน
 • ลุ้นรับรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนในการจับฉลากของแต่ละวัน
 • รางวัลพิเศษประจำการแข่งขัน ระยะ 10 กม. (เก็บสถิติตลอดงาน 4 สัปดาห์) ดังนี้
  • ผู้ที่ทำสถิติดีที่สุด อันดับ 1-50 คนแรก (ชาย) รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล
   • อันดับ 1 ชาย              เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   • อันดับ 1-20 ชาย       รองเท้าวิ่งยี่ห้อ Saucony
   • อันดับ 21-50 ชาย     กระเป๋าสุดเท่ห์
  • ผู้ที่ทำสถิติดีที่สุด อันดับ 1-50 คนแรก (หญิง) รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล
   • อันดับ 1 หญิง              เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
   • อันดับ 1-20 หญิง       รองเท้าวิ่งยี่ห้อ Saucony
   • อันดับ 21-50 หญิง     กระเป๋าสุดเท่ห์
   • ประกาศผลการแข่งขัน ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
  • ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 (ชาย/หญิง) จะต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

หมายเหตุ

-วันจันทร์-ศุกร์ เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้นักวิ่งทุกท่านได้ฝึกซ้อมหรือเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันในวันเสาร์-อาทิตย์

-ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในวันแข่งขัน (เสาร์-อาทิตย์) ไม่จำเป็นต้องมาร่วมวิ่งในวันฝึกซ้อม (จันทร์-ศุกร์)

การรับหมายเลขประจำตัวและอุปกรณ์

ผู้สมัครล่วงหน้าทุกคน สามารถแสดงบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน (BIB/Wristband) และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดเตรียมไว้ให้ ตามวันที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ข้างสนามฟุตบอล 1 ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ระบบจับเวลา การบันทึกสถิติ และภาพถ่าย

ฝ่ายจัดการแข่งขันจะใช้ระบบจับเวลาแบบใหม่ Live Tracker และ Chip Timing โดยจะมีการจับเวลาและประมวลผลแบบ Real Time ซึ่งผู้ติดตามหรือครอบครัว จะสามารถดูความเคลื่อนไหวของผู้แข่งขันได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ระบบจะรายงานผลการแข่งขัน อันดับและสถิติของแต่ละท่านในทันที ที่ผู้แข่งขันวิ่งจบในระยะทางที่สมัครไว้ โดยสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันได้ทางมือถือของผู้แข่งขัน หรือ ทาง APP Live Tracker ที่ผู้จัดเตรียมไว้

ผู้แข่งขันสามารถรับผลการแข่งขันแบบ Print out ได้ ณ บริเวณ จุด Checkout ทางออกของสนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดช่างกล้องมืออาชีพ เพื่อถ่ายภาพขณะที่ผู้แข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน โดยสามารถโหลดภาพความละเอียดสูง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทาง Facebook: thailandtrileagueseries และทางเว้ปไซด์ www.shutterrunning.com

อุปกรณ์บังคับ

 • ผู้แข่งขันทุกท่านต้องพกมือถือติดตัวตลอดเวลา ทั้งการ Check-in และขณะแข่งขัน
 • ขอแนะนำให้ผู้แข่งขันทุกท่าน นำอุปกรณ์สำหรับใส่มือถือติดตัวมาด้วย อาทิ กระเป๋าคาดเอว หรือ ที่ใส่มือถือคาดไหล่ เป็นต้น
 • ผู้แข่งขันต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “Sportsplits” เพื่อให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน และศบค. สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Monitor) ได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้แข่งขันต้องใส่หน้ากากอนามัย ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลา ยกเว้น ในช่วงวิ่ง (60-90 นาที)
 • ฝ่ายจัดการแข่งขันจะใช้ระบบจับเวลาแบบใหม่ Live Tracker และ Chip Timing โดยจะมีการจับเวลาและประมวลผลแบบ Real Time ซึ่งผู้ติดตามหรือครอบครัว จะสามารถดูความเคลื่นไหวของผู้แข่งขันได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงภัยอันตรายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle
 • ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวมากขึ้น และมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
 • รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน
 • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อรัฐบาลและการดำเนินงานของกระทรวงฯ

REGISTRATION / ลงทะเบียนสมัครแข่งขัน

 

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 4-16 สิงหาคม 2563 ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

 

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 17-23 สิงหาคม 2563 ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

 

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 24-30 สิงหาคม 2563 ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

กดปุ่มเพื่อลงทะเบียนสมัคร (วันที่ 21-27 กย 63) ที่นี่!

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 31 สิงหาคม – 20 กันยายน 63

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนสมัครแก่ท่านได้ ทาง

โทรศัพท์: 0 2957 5880, 0 2957 5881 โทรสาร 0 2957 5882  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น. (หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ thailandtrileague@gmail.com

COURSE / สถานที่แข่งขัน

CATEGORIES, ENTRY FEE & PRIZES

ประเภทแข่งขัน, ค่าสมัคร และรางวัลต่างๆ

[วันฝึกซ้อม/จันทร์-ศุกร์] ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง 3 กม 5 กม 7 กม และ 10 กม ในเวลากำหนด จะได้รับ

 • หน้ากากที่ระลึกประจำการแข่งขัน
 • รูปภาพขณะร่วมกิจกรรมแข่งขัน
 • ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนในการจับฉลากของแต่ละวัน

[วันแข่งขัน/วันเสาร์-อาทิตย์] ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง 10 กม ในเวลากำหนด จะได้รับ

 • เสื้อ FINISHER ที่ระลึกประจำการแข่งขัน
 • รูปภาพขณะร่วมกิจกรรมแข่งขัน
 • ลุ้นรับรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนในการจับฉลากของแต่ละวัน
 • รางวัลพิเศษประจำการแข่งขัน ระยะ 10 กม. (เก็บสถิติตลอดงาน 4 สัปดาห์) ดังนี้
  • ผู้ที่ทำสถิติดีที่สุด อันดับ 1-50 คนแรก (ชาย) รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล
   • อันดับ 1 ชาย              เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   • อันดับ 1-20 ชาย       รองเท้าวิ่งยี่ห้อ Saucony
   • อันดับ 21-50 ชาย     กระเป๋าสุดเท่ห์
  • ผู้ที่ทำสถิติดีที่สุด อันดับ 1-50 คนแรก (หญิง) รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล
   • อันดับ 1 หญิง              เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
   • อันดับ 1-20 หญิง       รองเท้าวิ่งยี่ห้อ Saucony
   • อันดับ 21-50 หญิง     กระเป๋าสุดเท่ห์
   • ประกาศผลการแข่งขัน ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
  • ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 (ชาย/หญิง) จะต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

หมายเหตุ

-วันจันทร์-ศุกร์ เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้นักวิ่งทุกท่านได้ฝึกซ้อมหรือเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันในวันเสาร์-อาทิตย์

-ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในวันแข่งขัน (เสาร์-อาทิตย์) ไม่จำเป็นต้องมาร่วมวิ่งในวันฝึกซ้อม (จันทร์-ศุกร์)

EVENT SCHEDULES / กำหนดการแข่งขัน

กำหนดวันจัดกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4
วันฝึกซ้อม (จันทร์-ศุกร์)

ระยะ 3 กม 5 กม 7 กม และ 10 กม

18-21 สค 63

18.00-19.30 น.

24-28 สค 63

18.00-19.30 น.

31 สค-4 กย 63

18.00-19.30 น.

21-25 กย 63

18.00-19.30 น.

วันแข่งขัน (เสาร์-อาทิตย์)

ระยะ 10 กม

22-23 สค 63

18.00-19.30 น.

29-30 สค 63

18.00-19.30 น.

5-6 กย 63

18.00-19.30 น.

26-27 กย 63

18.00-19.30 น.

หมายเหตุ

-วันจันทร์-ศุกร์ เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้นักวิ่งทุกท่านได้ฝึกซ้อมหรือเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันในวันเสาร์-อาทิตย์

-ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในวันแข่งขัน (เสาร์-อาทิตย์) ไม่จำเป็นต้องมาร่วมวิ่งในวันฝึกซ้อม (จันทร์-ศุกร์)

ตารางกิจกรรมประจำวัน

16:00 – 17:00 เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมประจำจุดต่างๆ/ทำความสะอาดสถานที่
17:00 – 17:40 ลงทะเบียน/ขั้นตอนการคัดกรอง/โซนปลอดโควิด/STANDBY
17:40 – 17:55 นักวิ่งเข้าประจำจุดในลู่วิ่ง
18:00 – 19:30 เริ่มกิจกรรม
19:30 – 20:00 CHECK-OUT/รับผลการแข่งขัน

RULES & REGULATIONS / กติกาการแข่งขัน

 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีอายุระหว่าง 10-60 ปี โดยใช้ ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องไม่เคยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศในรอบ 14 วัน นับถึงวันวิ่ง
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ หากไม่สะดวกสามารถมาสมัครหน้างานได้
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
 • เส้นทางวิ่ง บนลู่วิ่งสนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ระยะประมาณ 400 เมตรต่อรอบ
  • เลนที่ 1 มีความกว้างประมาณ 2.40 เมตร (2 ลู่วิ่ง) สำหรับนักวิ่งเร็วทุกระยะ (Fast Pace) ความเร็วในการวิ่ง <5.30 นาทีต่อ 1 กม.
  • เลนที่ 2 มีความกว้างประมาณ 2.40 เมตร (2 ลู่วิ่ง) สำหรับนักวิ่งความเร็วปานกลางทุกระยะ (Mid Pace) ความเร็วในการวิ่ง 5.31-6.15 นาทีต่อ 1 กม.
  • เลนที่ 3 มีความกว้างประมาณ 2.40 เมตร (2 ลู่วิ่ง) สำหรับนักวิ่งความเร็วช้าทุกระยะ (Slow Pace) ความเร็วในการวิ่ง >6.15 นาทีต่อ 1 กม.
  • กั้นรั้วแผงตลอดแนวทั้งสนามแยกเลน เพื่อการควบคุมดูแลที่ทั่วถึงและการรักษาระยะห่างตามข้อกำหนดฯ
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องพกโทรศัพท์มือถือ (อุปกรณ์บังคับสำหรับการแข่งขัน) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของระบบจับเวลารูปแบบใหม่ Live Tracker ซึ่งจะสามารถเห็นการแข่งขันของทุกท่านได้แบบ Real Time
  • (หมายเหตุ) หากผู้สมัครไม่ใช้อุปกรณ์บังคับ จะไม่มีผลการตัดสินการแข่งขัน และจะไม่ได้รับของที่ระลึก หรือรางวัลต่างๆ ของรายการ
 • การเข้าจุดสตาร์ท
  • ผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดกรองและทำการ Check-in ตามขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้จัดกำหนดไว้
  • ผู้สมัครจะต้องมา Standby ณ โซน Check-in ณ อัฒจรรย์ของสนามฟุตบอล 1 โดยผู้จัดงานได้จัดที่พื้นที่ให้ผู้สมัครสามารถอบอุ่นร่างกาย (พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม.ต่อท่าน) โดยสังเกตหมายเลขที่ Wristband ของผู้สมัครที่ได้รับ
  • ผู้สมัครจะได้รับกล่องเพื่อเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของท่าน โดยภายในกล่องดังกล่าวจะมีน้ำดื่ม/ผู้เช็ดหน้า (ใช้ครั้งเดียว) ให้แก่ผู้สมัครทุกท่าน
  • หลังจากที่มีการประกาศให้เข้าประจำจุดแข่งขัน ผู้สมัครจะต้องนำกล่องดังกล่าวติดตัวมาด้วย แล้วไปยืนประจำจุดของตัวเอง (ตามหมายเลขที่ได้รับ สังเกตที่ Wristband) โดยการยืนจะมีระยะห่าง 4 เมตรต่อจุด รอบสนามทั้ง 3 เลน โดยวางกล่องไว้บริเวณที่ผู้จัดเตรียมไว้
 • การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท
  • เมื่อได้รับสัญญาณปล่อยตัว ผู้สมัครสามารถวิ่งตามความเร็วของตัวเอง โดยชิดฝั่งซ้ายตลอดเวลา หากต้องการแซงให้ใช้ฝั่งขวาของเลนตัวเอง จากนั้นให้กลับมารักษาการวิ่งที่ฝั่งซ้ายตลอดเวลา โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำโดยรอบของสนาม
  • ระหว่างวิ่ง หากผู้สมัครต้องการพักดื่มน้ำ จะต้องหยุดดื่มน้ำ ณ จุดสตาร์ดในตำแหน่งของตัวเองเท่านั้น (ยืนชิดฝั่งซ้ายของเลนตลอดเวลา) โดยไม่อนุญาตให้บ้วนน้ำลายหรือกระทำการใดๆ ที่จะเกิดการกระเด็นของน้ำดื่มไปในบริเวณกว้างโดยเด็ดขาด
  • เมื่อวิ่งครบระยะทางที่ตัวเองสมัครแข่งขันแล้ว ระบบจับเวลาจะสิ้นสุดในทันที ผู้สมัครยังสามารถวิ่งต่อได้ ภายในเวลา 18.00-19.30 น.
  • หลังวิ่งเสร็จตามระยะของตัวเอง ผู้สมัครสามารถ Cool Down ได้ในบริเวณสนามหญ้ากลางสนามฟุตบอล โดยจะต้องรักษาระยะห่างตามข้อกำหนดของศบค. คือ 2 เมตร ผู้จัดจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  • ผู้สมัครจะต้องออกจากสนามแข่งขัน ภายในเวลา 19.30 น.
  • ทางออกจะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล (ทางออกทางเดียวเท่านั้น)
 • จับเวลาด้วยระบบจับเวลาแบบใหม่เป็นแบบ Live Tracker และ Chips Timing จะมีการประมวลผลแบบ Real Time ผู้ติดตามสามารถดูความเคลื่อนไหวของผู้แข่งขันได้ตลอดระยะเวลาแข่งขัน โดยจะรายงานผลในทันที ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Sportsplits หรือสามารถ Print ผลการแข่งขันได้บริเวณทางออก หรือ Checkout Zone

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการฯ ทาง www.วิ่งปลอดภัยไร้โควิด.com หรือ ณ จุดลงทะเบียน โดมอเนกประสงค์ข้างสนามฟุตบอล 1 กกท.
 2. จองสิทธิ์การวิ่ง โดยเลือกวัน-เวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
 3. ระบบยืนยันการรับสมัคร ทางอีเมล์ โดยผู้สมัครจะได้รับ (รหัสเป็น QR Code)
 4. ในวันร่วมกิจกรรม ผู้สมัครทำการรับรองตัวเอง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
 5. ผ่านสถานีคัดกรอง ตามมาตรการของ ก.สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 6. ลงทะเบียนเพื่อรับเบอร์แข่งขัน/Wristband (ระบบจะบันทึกข้อมูลนักวิ่งทุกคน)
 7. รายงานตัว และอบอุ่นร่างกายเตรียมแข่งขัน (CHECK-IN/STANDBY) ณ อัฒจรรย์ของสนามฟุตบอล 1 กกท.
 8. เจ้าหน้าที่ประกาศนักวิ่งเข้าประจำที่ (ยืนตามจุดของหมายเลขที่กำหนด/ระยะห่าง 4 เมตร)
 9. ปล่อยตัว/FLAG-OFF โดยมีระยะเวลาแข่งขันไม่เกิน 90 นาที (จำนวนผู้ร่วมแข่งขันไม่เกิน 250 คนต่อรอบ)
 10. หลังสิ้นสุดการแข่งขัน (90 นาที) ระบบจะบันทึกผลการแข่งขัน โดยแจ้งผู้แข่งขันทันที (รับผลยืนยัน ณ จุด CHECK-OUT)
 11. CHECK-OUT/EXIT (เช็คเอ้าท์) ผู้แข่งขันต้องผ่านการบันทึกใบหน้า/แอลกอฮอล์ล้างมือ/ใส่หน้ากาก
 12. สิ้นสุดกิจกรรม/การแข่งขัน

มาตรการป้องกันการติดเชื้อ

ขั้นตอนของการรายงานตัว ณ สถานที่จัดกิจกรรม มีดังนี้

 1. ผ่านจุดคัดกรอง
 2. ตรวจอุณหภูมิร่างกาย
  2.1 กรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 37.5c (ไม่อนุญาตให้ร่วมกิจกรรม)
  – เจ้าหน้าที่สังเกตุอาการ
  – ส่งทีมแพทย์-พยาบาล
  – แจ้งศูนย์ควบคุมโรคฯ
  2.2 กรณีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5c (อนุญาตให้เข้าจุดลงทะเบียน)
 3. โหลดแอพพลิเคชั่น…ไทยชนะ และ Live Tracker และ Check-in
 4. Standby ณ อัฒจรรย์ของสนามฟุตบอล 1 กกท.
 5. ร่วมกิจกรรมวิ่ง ประมาณ 60-90 นาที
 6. บันทึกสถิติ
 7. เจลล้างมือ
 8. สวมหน้ากาก
 9. Checkout
 10. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

PHOTO GALLERY / ภาพงานแถลงข่าวเปิดตัว

PHOTO GALLERY / ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

PHOTO GALLERY / ภาพบรรยากาศการจัดการ

FAQ – คำถามที่ถามบ่อย

จะลงทะเบียนสมัครวิ่งได้อย่างไร?

สามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ My Race Online
 2. สมัครหน้างาน (walk-in)

ไม่ได้วิ่ง ไม่ได้สมัคร สามารถเข้าไปชม หรือเข้าไปเชียร์ได้หรือไม่?

สามารถเข้าชม/เข้าไปเชียร์ได้

วิ่งแทนกันได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะต้องสแกนใบหน้าก่อนที่จะวิ่งให้ตรงกับรูปอัพโหลดตอนที่สมัคร

ใน 1 สัปดาห์ สมัครวิ่งได้กี่วัน?

ใน 1 สัปดาห์สามารถสมัครวิ่งได้ 4 วัน

 • โดยวันจันทร์-ศุกร์ สมัครได้ 3 วัน
 • ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ สมัครๆด้ 1 วัน

จะตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการสมัครได้จากที่ไหน?

ตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการสมัครได้ตามลิ้งค์นี้

ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรในการวิ่งบ้าง?

ต้องใช้มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน SPORT SPLITS ในการวิ่ง
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อจับเวลา และบันทึกสถิติผลการแข่งขัน
มือถือระบบ Google Play: 
https://bit.ly/33NkswA
มือถือระบบ Apple Store:
https://apple.co/3iy9jnI

ดาวน์โหลดรูปวิ่งได้จากที่ไหน?

ดาวน์โหลดรูปวิ่งได้จากเว็บไซต์ photo.thai.run